Jewelbroker - juweelbemiddeling

Algemene voorwaarden

  1. Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  ‘Jewelbroker Online’: Jewelbroker, gevestigd te Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen (BE), ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0760.200.381
  ‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Jewelbroker in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  ‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Jewelbroker behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Jewelbroker en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Jewelbroker kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Jewelbroker is bereikbaar via ‘jewelbroker.be’.

  1. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

  Jewelbroker besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

  Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 1 week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Jewelbroker en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Jewelbroker gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

  1. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert, kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Jewelbroker in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jewelbroker worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

  1. Hoe verloopt de betaling?

  De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen binnen de EU (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), inclusief verzendkosten. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Jewelbroker na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft niet een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Jewelbroker, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

  Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Jewelbroker is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

  1. Hoe wordt mijn product geleverd?

  Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Jewelbroker biedt u de volgende manier van levering, namelijk via een gespecialiseerde koerierdienst. Jewelbroker doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Jewelbroker neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Jewelbroker niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Jewelbroker daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@jewelbroker.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen en de beschreven procedure is gevolgd.

  Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, daarom kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

  1. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s?

  Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Jewelbroker samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers, Mollie en iDeal. Betalen kan middels de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnige vermelding krijgen op de website. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Jewelbroker zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. Jewelbroker meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Jewelbroker worden ingeroepen.

  1. Gebreken en klachtindiening

  De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

  Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Jewelbroker schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

  De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Jewelbroker is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

  Het is mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. U kan dan een klacht aanmelden en gebruik maken van het volgend emailadres, namelijk info@jewelbroker.be.

  1. Omruiling

  De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het ongebruikte product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten die op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen als gevolg van artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casus aan diverse juwelen en uurwerken, accessoires en gerelateerde welke op maat of op aanvraag werden samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.

  Een retourzending moet opgestuurd worden via de te volgen procedure van Jewelbroker, dit dient altijd eerst aangemeld te worden bij Jewelbroker via mail (info@jewelbroker.be).  Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Koper, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantie, moet de klant het product terugsturen naar Jewelbroker. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Jewelbroker binnen de 14 dagen volgend op de dag van melding waarop de Koper heeft gemeld dat hij de overeenkomst wenst te herroepen, zorg dragen voor terugbetaling van de door  Koper aan Jewelbroker betaalde som, middels dezelfde betalingswijze zoals deze was bij aankoop. Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper. (artikel VI.50, §1 WER)

  De Nederlandse versie van ons retourbeleid dient te worden genomen als enige originele en enige bindende versie, we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in vertalingen van de oorspronkelijke tekst. Jewelbroker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden als nodig te wijzigen zonder enige melding vooraf en zonder enige melding achteraf.

  1. Garantie

  Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Jewelbroker geleverde  nieuwe producten een wettelijke garantie van 2 jaar of volgens de garantienormen van de producent. Voor pre-owned producten geldt een wettelijke garantie van 1 jaar. Indien de afgeleverde zaak niet aan de garantienormen beantwoordt dient de Koper Jewelbroker hiervan uiterlijk binnen twee (2) maanden volgend op de dag van vaststelling hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur, een geldend betaalbewijs of het originele en geldig ingevulde garantiebewijs van de producent en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel. In geval van wijzingen aan de producten zal er, indien dit geval zich voordoet, geval per geval moeten worden nagegaan of het gebrek dat zich aan het juweel/horloge voordoet (en waarvoor de consument zich op de wettelijke garantie beroept) het gevolg is van de wijziging die aan het juweel werd aangebracht of niet. Indien de wijziging die aan het juweel werd aangebracht volledig los staat van het gebrek dat zich voordoet, zal Jewelbroker de wettelijke garantie onverkort toepassen. Indien echter blijkt dat het gebrek aan het juweel/horloge het gevolg is van de wijziging die de consument aan de goederen heeft aangebracht, dan zal de wettelijke garantie uiteraard geen toepassing vinden.  URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Jewelbroker, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

  1. Overmacht

  In geval van overmacht is Jewelbroker niet gehouden haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen. Jewelbroker is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

  1. Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Jewelbroker. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

  1. Verwerking persoonsgegevens

  De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden en zijn strafbaar. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de Jewelbroker website.

  1. Rechtskeuze

  Op elke transactie tussen Jewelbroker en een koper is steeds het Belgisch recht van toepassing.
  In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.